Hvad er fjernvarme og er det en god idé?

opvarmning af hus

Hvilken energiform vi bruger og prisen herpå er blevet særlig aktuel i 2022. Der tales om forskellige energiformer og begreber, der kan være svære at kende betydningen af. Bliv klogere på fjernvarme her.

Hvad er fjernvarme og er det en god idé?

Fjernvarme er en gammel teknologi, hvis anvendelse blev særlig aktuel på grund af energikriserne i 1970’erne, problemer med deponering af dagrenovation og CO2-problematikken.

Bidro aflang Ledflex

Fjernvarme er kort fortalt varmt vand, som sendes i rør fra en eller flere centrale varmekilder til de enkelte ejendomme, der så bliver opvarmet med fjernvarme.

Fjernvarmeteknologi reducerer afhængighed af fossile brændsler

Ved hjælp af fjernvarmeteknologien kan man sikre, at ejendomme og virksomheder får varme samtidig med, at man reducere varmeproduktionens afhængighed af fossile brændsler. Man kan samtidig løse problemer i forbindelse med affaldshåndtering, byplanlægning og forurening.

Fjernvarmeselskaberne er non profit-selskaber. Det betyder, at der ikke må generes overskud. Bliver der et overskud i selskabet, så betales overskuddet tilbage til kunderne allerede det følgende år.

Der er i dag omkring 400 fjernvarmeselskaber i Danmark. Med den nuværende fokus på klima og bæredygtighed har endnu flere fået øje på mulighederne i fjernvarme. Dertil kommer, at gaspriser og priserne på el har kurs mod himlen. Flere og flere områder, hvor der i dag ikke er fjernvarme, begynder at efterspørge fjernvarme, der er både bæredygtigt, men også fremtidssikret, da fjernvarme videredistribuerer varmt vand til opvarmning. Vandet opvarmes ved hjælp af overskudsvarme, varme fra flis, store energieffektive varmepumper, solvarme, vindmøller m.m. Det varme vand sendes så i rør ud til den enkelte forbruger, og det afkølede vand sendes retur til fjernvarmeselskabet.

Fjernvarme som forsyning efterspørges

I dag efterspørger mange fjernvarme som forsyning. Der konverteres tusindvis af kunder hvert år fra gasområder til fjernvarme. De fleste af disse områder kan forsynes med fjernvarme fra allerede eksisterende fjernvarmeselskaber, men der er fortsat områder i Danmark, hvor der ikke er etableret fjernvarmeselskaber, men hvor det med fordel kan etableres.

Novasel - Perskindol

Fjernvarmen har den store fordel (frem for de individuelle løsninger), at kunne trække på flere energikilder, når der skal produceres varme. Dette for at kunne levere en så lav varmeregning til forbrugerne som muligt. Desuden giver fjernvarmens fleksibilitetspotentiale og lag­rings-muligheder af varmt vand en essentiel buffer til et el-system baseret på ved­varende energi.

Fjernvarme er kort fortalt varmt vand, som sendes i rør fra en eller flere centrale varmekilder til de enkelte ejendomme, der så bliver opvarmet med fjernvarme. Varmekilden kan som nævnt være kedler eller kraftvarmeværker (biomasse, affald eller andre restprodukter) eller store varmepumper, som trækker overskudsvarme ud af industrianlæg, søer, jorden, spildevandsanlæg etc.

Fjernvarme er kollektiv forsyning og kræver, at der ikke er for langt mellem ejendommene, da der altid vil være et varmetab, der bliver større, jo længere vandet transporteres.

Hvordan fungerer fjernvarme?

Fjernvarme er varmt vand i rør. Vandet bruges til opvarmning i radiatorer eller opvarmning af brugsvand. Fjernvarmevandet er i et lukket rørsystem og blandes ikke med det vand, der kommer ud af hanerne.

På fjernvarmeværkerne bliver vandet varmet op, hvorefter det pumpes ud til forbrugerne. Når det er ”brugt”, løber det afkølede fjernvarmevand tilbage til værket, hvor det så kan varmes op igen. Vandet taber i snit 17 procent af varmen fra værk til forbruger, som er meget mindre end for år tilbage. Det skyldes bedre isolerede fjernvarmerør, som værkerne løbende investerer i.

Nogle værker laver både el og varme – kaldet kraftvarme. I stedet for at smide varmen fra elproduktionen ud kan det varme vand til fjernvarme op. Det giver en effektiv energiudnyttelse, men på grund af stadig mere vindmøllestrøm kan det for mange af de mindre kraftvarmeværker ikke betale sig at lave både el og varme.

Fjernvarme er en grøn løsning

Brændslerne til at opvarme fjernvarmevandet er i dag blandt andet halm, skovflis, træpiller, solvarme, store varmepumper, store elkedler, overskudsvarme fra produktion og affaldsforbrænding. Fossile brændsler som naturgas og kul fylder stadig noget, men andelen er hastigt svindende. Tal fra Energistyrelsen viser, at stort set al den producerede fjernvarme vil være grøn i 2030. Fjernvarme kan derfor medvirke til at nedbringe CO2-udledningen i Danmark.

Dansk Fjernvarme lancerede i 2020 den landsdækkende kampagne Grøn Fjernvarme, der satte fokus på fjernvarmens fordele overfor forbrugerne.

De seneste år er der sat mange solvarmeanlæg op, ligesom mange fjernvarmeværker er interesserede i at få store varmepumper. Varmepumper kan enten bruge den overskydende og derfor billige vindstrøm eller overskudsvarme, men afgifter gør det endnu svært.

Overskudsvarme er varme fra fx produktion, køleanlæg eller datacentre. Varmen kan bruges til fjernvarme. Fx kan produktion fra Aalborg Portland A/s opvarme 23.500 husstande, mens Føtex og Bilka i Sønderborg opvarmer 50-60 husstande. Udnyttelse til fjernvarme sikrer, at energien ikke går til spilde.

Der må ikke tjenes penge på fjernvarme

Fjernvarme er non-profit, som betyder, at fjernvarmeselskaberne ikke må tjene penge på at levere fjernvarme. Hvis de får for stor en aconto betaling, skal pengene betales tilbage til forbrugerne. Desuden har fjernvarmeselskaberne pligt til at producere og levere varme så billigt som muligt.

I de fleste tilfælde er fjernvarmeselskaberne ejet af forbrugerne eller kommuner. Det betyder, at det vil være i ejernes – og altså også forbrugernes eller borgernes – interesse at lave varme så billigt som overhovedet muligt. Det sikrer billig varme og høj forsyningssikkerhed.

Hvad er fjernvarme og er det en god idé? Kilde: Dansk Fjernvarme

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Jøhl – Grethe